Commit 624a0584cf585b053f3b3b0456d761f5a4c70b39

Authored by Imanol-Mikel Barba Sabariego
1 parent c1d47b1f

Ajuste en el copyright del help

Showing 1 changed file with 1 additions and 2 deletions
res/values/strings.xml
... ... @@ -17,8 +17,7 @@
17 17 <string name="title">Llista de recursos</string>
18 18 <string name="startbuttondescription">Tocar per iniciar</string>
19 19 <string name="title_activity_video">VideoActivity</string>
20   - <string name="helpText"> UPC News v1.0\n \u00A9 Copyright Universitat Politècnica de Catalunya 2012. Tots els
21   - drets reservats.\n\n Membres de l\'equip de programadors:\n Marc Siquier \n Albert Quiroga\n Imanol Barba
  20 + <string name="helpText"> UPC News v1.0\n \u00A9 Tots els drets reservats als autors del programa.\n\n Membres de l\'equip de programadors:\n Marc Siquier \n Albert Quiroga\n Imanol Barba
22 21 \n Marius Oltean\n\n Professor: Josep Pegueroles\n Assignatura: Projecte Bàsic de Enginyeria\n\n Aplicació dissenyada
23 22 per Android 2.3.3 Gingerbread\n\n L\'aplicació permet connectarse a servidors Apache i reproduïr arxius .m3u8
24 23 emulant l\'estàndard HTTP Live Streaming. Documentació detallada del desenvolupament disponible als
... ...